*سیستم الصاق و ورودی تصویر با بانک مجزا

کد کالا :
31
سیستم الصاق و ورودی تصویر با بانک مجزا :
قیمت :
4,000,000 ریال
تعداد :
سیستم الصاق و ورودی تصویر با بانک مجزا
 
فشرده سازی تصویر ، ویرایش تصویر ، ارتباط با دستگاه های جانبی
مطب , کلینیک سیستم الصاق و ورودی تصویر با بانک مجزا