*سیستم جزئیات تخصصی درمان نگارش 1

کد کالا :
26
سیستم جزئیات تخصصی درمان :
قیمت :
4,000,000 ریال
تعداد :
سیستم جزئیات تخصصی درمان ورود سایر اطلاعات "نگارش 1"
 
سیستم Field Builder ، سیستم گزارش ساز ، سایر ورود اطلاعات ، ورود اطلاعات تخصصی مرتبط با بیمار
مطب , کلینیک سیستم جزئیات تخصصی درمان