**سیستم ثبت اثر انگشت

  • 15,000,000 ریال
15,000,000 ریال

به سبد خرید من

*سیستم جزئیات تخصصی درمان نگارش 1

  • 4,000,000 ریال
4,000,000 ریال

به سبد خرید من

*سیستم جزئیات تخصصی درمان نگارش 2

  • 17,500,000 ریال
17,500,000 ریال

به سبد خرید من

*سیستم جزئیات تخصصی درمان نگارش 3

  • 5,500,000 ریال
5,500,000 ریال

به سبد خرید من

*سیستم نوبت دهی اینترنتی

  • 15,000,000 ریال
15,000,000 ریال

به سبد خرید من

*گزارشات تحت وب

  • 4,500,000 ریال
4,500,000 ریال

به سبد خرید من

*سیستم الصاق و ورودی تصویر با بانک مجزا

  • 4,000,000 ریال
4,000,000 ریال

به سبد خرید من

*سیستم مدیریت پیامک نرم افزار

  • 4,000,000 ریال
4,000,000 ریال

به سبد خرید من

* سیستم مدیریت آرشیو فایل ، مستندات و مدارک پزشکی

  • 4,000,000 ریال
4,000,000 ریال

به سبد خرید من

سیستم جراحی محدود

  • 62,000,000 ریال
62,000,000 ریال

به سبد خرید من