قیمت نام محصول کد کالا

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839
15,000,000 ریال **سیستم ثبت اثر انگشت 25

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839
4,000,000 ریال *سیستم جزئیات تخصصی درمان نگارش 1 26

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839
17,500,000 ریال *سیستم جزئیات تخصصی درمان نگارش 2 27

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839
5,500,000 ریال *سیستم جزئیات تخصصی درمان نگارش 3 28

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839
15,000,000 ریال *سیستم نوبت دهی اینترنتی 29

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839
4,500,000 ریال *گزارشات تحت وب 30

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839
4,000,000 ریال *سیستم الصاق و ورودی تصویر با بانک مجزا 31

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839
4,000,000 ریال *سیستم مدیریت پیامک نرم افزار 32

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/shayangostar/public_html/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839
4,000,000 ریال * سیستم مدیریت آرشیو فایل ، مستندات و مدارک پزشکی 33
62,000,000 ریال سیستم جراحی محدود 35